Polityka prywatności PGN sp. z o.o. i wykorzystywania plików cookie

Szanowni Państwo,


pragniemy poinformować, iż ochrona Państwa danych jest dla nas priorytetem. Dbamy o najwyższe standardy przetwarzania danych i ich zabezpieczenia, a także dostosowujemy się do nowych wymogów prawnych.


W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w Unii Europejskiej (RODO) zapraszamy do zapoznania się z poniższą Polityką Prywatności, która określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez internetową platformę handlową PGN Sp. z o.o..


1. Co kryje się pod pojęciem Administrator?

Administrator danych to podmiot decydujący o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie (14-100, przy ul. Hurtowej 6), operator internetowej platformy handlowej, której są Państwo użytkownikami bądź za pomocą której wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingowych oraz właściciel sklepów stacjonarnych PGN Sp. z o.o.


2. Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

Inspektor Ochrony Danych to osoba wyznaczona przez Administratora danych, z którą mogą Państwo się kontaktować w razie pytań i wątpliwości co do zakresu przetwarzanych danych.


Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@pgn.com.pl. Kontakt droga mailową umożliwia nam sprawny sposób udzielenia informacji, poprzez konkretne i przejrzyste odniesienie się do otrzymanej wiadomości.


W PGN Sp. z o.o. funkcję tę sprawujęPani Magdalena Makrocka


3. Pojęcie „dana osobowa” oraz kategorie posiadanych danych osobowych?

„Dana osobowa to informacja o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”.

Administrator przetwarza przede wszystkich następujące dane osobowe Klientów:
a. Korzystających z platformy handlowej lub sklepów stacjonarnych:

 • Dane osobowe podane w celu założenia Konta/Kartoteki, złożenia zamówienia bądź dokonania rezerwacji w platformie handlowej/sklepie stacjonarnym, w szczególności: dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nazwa podmiotu, nr NIP, dane kontaktowe: adres e-mail, nr tel. kontaktowego, dane adresowe: adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, adres wysyłkowy, nr rachunku bankowego, oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z platformy handlowej/sklepu stacjonarnego,
 • Dane osobowe podane w celu otrzymywania newslettera, korzystania z formularza kontaktowego czy złożenia reklamacji,
 • Dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach,
 • Inne dane uzyskane przede wszystkim w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, sklepach stacjonarnych PGN Sp. z o.o., w tym uzyskane za pośrednictwem platformy handlowej lub innych kanałów komunikacji z Klientem, przy wykorzystaniu technologii „cookies”

b. Korzystających za pośrednictwem Serwisu Facebook z kampanii reklamowych/konkursów Administratora, podając w ramach zawartych formularzy m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe.


4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, ze wskazaniem celów przetwarzania:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy, PGN przetwarza dane osobowe użytkowników platformy do:

 • założenia i zarządzania konta użytkownika, zapewnienia obsługi tego konta i realizowanych transakcji a także rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych;
 • realizacji zawartych umów;
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji;
 • obsługi reklamacji, gdyby taka została złożona;
 • obsługi zgłoszeń kierowanych przez użytkownika;
 • kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, PGN sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezbędne dla celów podatkowych i rachunkowych.
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prawnie uzasadnionego interesu PGN Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników w celach:

 • monitorowanie aktywności użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością na platformie online PGN;
 • prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów bądź towarów osób trzecich;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych PGN oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie aktywności użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa próśb użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownik może wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody użytkownika, przetwarzane mogą być dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • przesyłania informacji handlowych pochodzących od PGN sp. z o.o., w szczególności informacji o produktach i specjalnych promocjach- newsletter
 • udziału użytkownika w organizowanych przez PGN konkursach oraz akcjach promocyjnych;

W wymienionych powyżej celach Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 6 RODO.


5. Newsletter

Użytkownicy, którzy wyrażają chęć zapisania się do Newslettera PGN Sp. z o.o., proszeni są
o wpisanie swojego adresu e-mail w odpowiednim miejscu. Następnie w celu potwierdzenia otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingowych konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych poprzez potwierdzenie zapisu do Newslettera. Dopiero wówczas adres
e-mailowy zapisywany jest do listy mailgowej, która wykorzystywana jest w celu wysłania kolejnych wydań Newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych informacji (patrz pkt. 9 niniejszej polityki). Dane osobowej Klientów, którzy wyrazili chęć otrzymywania informacji o promocjach i nowościach, udostępnione są podmiotom, realizującym dla nas mailing Newslettera.


6. Konieczność podania danych osobowych.

Podanie danych jest wymagane do zawarcia umowy, skorzystania z naszych usług czy w celu skontaktowania się z nami. Natomiast w przypadku chęci świadczenia Państwu dodatkowych usług, będziemy mogli to uczynić dopiero wówczas, gdy udzielą Państwo na to dobrowolną, świadomą
i jednoznaczną zgodę np. w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych,
którą w każdej chwili będą mogli Państwo wycofać.


7. Informacja o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników platformy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, mogą one być przekazane stronom uczestniczącym w transakcji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe lub wspierające obsługę użytkowników. Ponadto będziemy mogli udostępniać Państwa dane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp. Kiedy będziemy zmuszeni do dochodzenia swoich roszczeń.


8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

PGN Sp. z o.o. w ramach korzystania z narzędzi wspierających bieżącą działalność, w tym z Google, Facebook , może przekazywać dane osobowe Klientów do państw trzecich, gdyż podmioty oferujące te produkty i usługi posiadają swoje siedziby poza obszarem UE. Jednocześnie informujemy, iż podmioty te przystąpiły do programu Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome), na postawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r..
Podmioty należące do programu „Tarcza prywatności” gwarantują przestrzeganie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, dlatego korzystanie z ich narzędzi w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.


9. Okres, przez który Państwa dane będą przechowywane.

Państwa dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż jest to niezbędne, a mianowicie:

a) Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez okres nałożony przepisami prawa tj. 5+1 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym postał obowiązek podatkowy.
b) W celu dochodzenia roszczeń ( w tym postępowań windykacyjnych) przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
c) Do czasu cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie poprzez:

 • kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej przesłanej przez nas wiadomości zawierającej informacje handlowe, w tym marketingowe,
 • przesłanie maila z rezygnacją na adres e-mail Inspektora ochrony danych w PGN sp. z o.o.: iodo@pgn.com.pl.

d) Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy uwzględnieniu okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


10. Przysługujące Państwu prawa.

Gwarantujemy użytkownikom spełnienie wszystkich przysługujących praw wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

a) dostępu do treści danych oraz ich poprawiania/sprostowania,
b) usunięcia danych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, mogą Państwo zażądać abyśmy je usunęli,
c) ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwa działań, jeżeli:

 • Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat,
 • Państwa dane przetwarzamy bezpodstawnie,
 • nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Państwa dane są potrzebne na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

d). wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – wyodrębniamy tutaj:

 • „sprzeciw marketingowy” – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystają Państwo z tego prawa, to zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
 • „sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację” – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Korzystając z tego prawa powinni Państwo wskazać nam szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzań Państwa dane w tych celach, pod warunkiem, że nie wykażemy, iż podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub tez Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które posiadamy na podstawie umowy bądź Państwa zgody. Mogą ponadto Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio wskazanemu podmiotowi.
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć wyrażona zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych lub szczególnej kategorii.
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: iodo@pgn.com.pl lub kontakt pisemny na adres: PGN Sp. z o.o., 14-100 Ostróda, ul. Hurtowa 6.

Proszę mieć na uwadze, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.


11. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych.

Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie dotyczyło jedynie przedstawienia dodatkowych produktów, którymi mógłby użytkownik być zainteresowany, co nie będzie rodziło żadnych negatywnych dla niego konsekwencji.
Jest to możliwe za pomocą technologii plików „cookies”, dzięki którym poznajemy preferencje użytkowników. Pozwalają one nam na analizę zachowań w Internecie, poznanie zwyczajów i oczekiwań użytkowników, co przekłada się na dostosowanie wyświetlanych treści do potrzeb i zainteresowań osób odwiedzających platformę internetową. Dzięki temu możemy również prezentować zindywidualizowane oferty czy rabaty niedostępne dla innych osób.


12. Pliki „cookies”.

a. Czym są pliki „cookies”, kogo dotyczą i w jakim celu są używane?
Plikami „cookies” określamy dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika tj. telefonach, tabletach, komputerach, które ułatwiają korzystanie ze stron internetowych.
Dotyczą one osób, korzystających z platformy internetowej, niezależnie od tego czy pozostaną naszymi Klientami tzn. złożą zamówienie bądź założą Konto.
Dzięki plikom „cookies” urządzenie końcowe użytkownika jest prawidłowo identyfikowane a zawartość danej strony odpowiednio wyświetlana i dostosowana do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto pliki „cookies” zwiększają użyteczność strony i personalizują jej zawartości, w tym nasze oferty. „Cookies” zawarte są w protokole http, służącym do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką, i zazwyczaj zawierają unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz nazwę strony internetowej.
b. Pliki „cookies” używane przez nas.
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”, a mianowicie:

 • Sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkowników do momentu wylogowania się ze strony internetowej bądź wyłączenia przeglądarki internetowej, a następnie automatycznie są usuwane.
 • Stałe – pliki, które przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkowników przez czas określony w ich parametrach bądź do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

c. Pliki „cookies” a Twoje dane osobowe.
Pliki „cookies” pozwalają gromadzić różnego rodzaju informacje, które zazwyczaj nie stanowią danych osobowych. Jednakże niektóre informację po powiązaniu np. z danymi podanymi przy rejestracji Konta w platformie internetowej, mogą zostać uznane za dane osobowe poprzez m.in. przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie Odwiedzającej.
d. Pliki „cookies” i narzędzia podmiotów trzecich.
Administrator wykorzystuje technologie „cookies” w celu optymalizacji obsługi Osoby odwiedzającej w trakcie korzystania z platformy handlowej. Jednakże w zakresie prowadzonej działalności marketingowej Administrator współpracuje z innymi podmiotami, które mogą stać się administratorami danych osobowych Klientów. Pliki „cookies” tych podmiotów, zapewniają prezentowanie spersonalizowanych reklam, odpowiadających indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. Dzięki temu, Osobie odwiedzającej nie są przedstawiane reklamy, nie mające związku z jej potrzebami.
W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z następujących narzędzi wspierających bieżącą działalność:

 • Google Analitycs – usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępnionej przez Google, Inc. („Google”), która umożliwia witrynie internetowej przeanalizowania sposobu korzystania z niej przez użytkowników (włącznie z jego nr IP). Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w polityce prywatności podmiotu.
 • Facebook Pixel – narzędzie to pozwala nie tylko na prezentacje reklam („Facebook-Ads”) podczas wizyt w sieci Facebook, dopasowanych do zainteresowań odwiedzających, ale także pozwala przeanalizować ich działanie, poprzez statystyki i badania rynkowe, które dostarczają informacji jak wielu użytkowników klika w wyświetlane reklamy. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w polityce prywatności podmiotu.

e. Jak usunąć/zablokować pliki „cookies”?
Osoba odwiedzająca w celu usunięcia bądź zablokowania „cookies” pochodzących z naszej platformy handlowej (i innych stron internetowych) może zmienić sposób korzystania z plików „cookies”. Aby to uczynić wystarczy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość akceptacji plików „cookies” Administratora, przy równoczesnym zablokowaniu ich na rzecz podmiotów zewnętrznych. W zależności od używanej przeglądarki sposób ich usunięcia/zablokowania może się różnić, jednakże opcje te powinny znajdować się w narzędziach dotyczących prywatności poszczególnych przeglądarek.


13. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki prywatności?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.05.2018 r..

Jeśli chcesz być regularnie informowany o nowościach w ofercie naszej firmy zapisz się do newslettera a będziesz na bieżąco cały czas.

Dostawcy