Faktury korygujące – nowe zasady wystawiania

Kategoria: Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2021 r. nasz ustawodawca diametralnie zmienił przepisy w sprawie wystawiania faktur korygujących,
nazywając je”uproszczeniami”.  W rzeczywistości jest to nałożenie na podmioty gospodarcze dodatkowych obowiązków
wiążących się z wystawienie mfaktury korygującej – przede wszystkim „in minus” – dającej podstawę obniżenia podatku
wynikającego z faktury pierwotnej.

Od 1 stycznia 2021 r. zniesiony został formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej „inminus”
– podpis na fakturze osoby odbierającej towar lub usługę, zwrotne potwierdzenie odbioru. Od nowego roku podatnik może dokonać
obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w momencie wystawieni a faktury korygującej, przy łącznym spełnieniu
następujących warunków:

1. Z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy
opodatkowania dla danej transakcji, co oznacza, że nabywca wie, że doszło lud będzie dochodzić do zmiany warunków transakcji
skutkujących zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia, taką dokumentacją może być: korespondencja mailowa, z której wynika,
że nabywca towaru chce dokonać jego zwrotu lub reklamacji, kompletnie wypełniony i zatwierdzony przez osoby upoważnione
formularz zwrotu- tymczasowy dokument został do Państwa rozesłany, ustawodawca dopuszcza również ustalenia ustne
(np. telefoniczne) – jednakże trzeba mieć świadomość, że ciężar dowodu związanego z udokumentowaniem podjętego uzgodnienia
spoczywa na sprzedawcy; dlatego w takiej sytuacji należy sporządzić pisemną notatkę wewnętrzną, z której będzie wynikało, że:

„W dniu ……… w trakcie rozmowy telefonicznej z Panem/Panią ………… reprezentującą firmę ………………..
ustalono zwrot towaru ……………….. nabytego na podstawie faktury nr ……… z dnia ………………..
Ustalono, że zwrot towaru nastąpi …………….. Na podstawie uzgodnień zostanie wystawiona faktura korygująca.”

2. Z posiadanej dokumentacji wynika, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku
należnego,
– oznacza to, że na podstawie uzgodnień wynikających z pkt. 1 musi nastąpić faktyczny zwrot towaru lub wykonanie reklamacji;
udokumentowaniem zwrotu towaru jest list przewozowy, przyjęcie zwrotu na magazyn (PW), itp.
3. faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia, o którym mowa w pkt. 1 oraz w zakresie
spełnienia tych uzgodnionych warunków. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura
korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje
za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. Powyższe zmiany w przepisach skutkują tym, iż przy braku posiadania
kompletu dokumentów, o których mowa powyżej spółka przy każdej wystawionej fakturze „in minus” będzie traciła prawo
do obniżenia podatku VAT, co jest równoznaczne z zamrożeniem środków w US – co miesiąc w skali firmy mogą to być duże kwoty.

Faktury korygujące – nowe zasady wystawiania

Jeśli chcesz być regularnie informowany o nowościach w ofercie naszej firmy zapisz się do newslettera a będziesz na bieżąco cały czas.

Dostawcy

Product Enquiry